14 april 2024
Follow on Bloglovin
Uitgelicht
You are here: Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Gebruik Website van Brosis Productions

 • 1.1 Het gebruik, zowel in het verleden, heden of toekomst, van de website www.brosisprod.nl, hierna te noemen ‘Website’, en het gebruik van de Dienstverlening via de website, met inbegrip van de behandeling van alle inhoudelijke materialen (zoals tekst, foto’s, video’s, tekeningen, 2d/3d afbeeldingen/animaties, icons, logo’s, etc.), hierna te noemen “Content”, vallen onder deze Gebruiksvoorwaarden, die gelden voor alle gebruikers van de Dienstverlening behalve voor zakelijke klanten van Brosis Productions, die onder de Algemene Voorwaarden vallen.
 • 1.2 Door gebruik te maken van de website en de Dienstverlening, verklaart de gebruiker akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, welke de juridische grondslag vormen voor de relatie tussen Brosis Productions en de gebruiker.
 • 1.3 Brosis Productions heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden gecommuniceerd via de website zie http://www.brosisprod.nl/algemene-voorwaarden

2. Brosis Productions-accounts

Om volledig gebruik te maken van de website en de Dienstverlening kan de gebruiker een Brosis Productions-account aanmaken. Deze persoonlijke informatie moet voldoen aan de “Richtlijnen t.b.v. het gebruik”, deze Gebruiksvoorwaarden en de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juiste beheer van en/of handelingen onder zijn/haar Brosis Productions-account, waaronder ook goed wachtwoord beheer wordt verstaan.
Indien de gebruiker geen Brosis Productions-account wenst aan te maken, kunnen mogelijke bepaalde onderdelen van de website en/of dienstverlening niet worden gebruikt.

3. Rechten en plichten

 • 3.1 De gebruiker kan gebruik maken van de website en de Dienstverlening volgens de bepalingen in “Richtlijnen m.b.t. het gebruik”, de “Gebruiksvoorwaarden” en niet in strijd is met hetgeen wettelijk aanvaardbaar is.
 • 3.2 De gebruiker mag geen inbreuk doen op rechten van derden, waaronder ook auteursrechten zijn begrepen. De gebruiker mag op geen enkele wijze “Content” en/of andere delen van de webstite kopieeren, vermenigvuldigen en/of verspreiden zonder vooraf schriftelijke toestemming van Brosis te verkrijgen. Daarnaast mag de gebruiker ook geen Content plaatsen op de website (incl. links naar extern materiaal), die niet voldoet aan het bepaalde in “Copyrights en eigendomsrechten”.
 • 3.3 De gebuiker mag op geen enkele wijze commerciele aktiviteiten verrichten via de website en/of Dienstverlening, zonder vooraf schriftelijke toestemming van Brosis Productions te verkrijgen.
 • 3.4 De gebruiker mag geen onjuiste Brosis Productions-account informatie invoeren.
 • 3.5 De gebruiker mag geen onwettige, onrechtmatige en beledigende uitlatingen en handelingen doen naar andere gebruikers, personen en/of instanties en/of deze op enige andere wijze lastig vallen en/of benaderen, waaronder het aanzetten tot illegale activiteiten en/of geweld.
 • 3.6 De gebruiker mag geen technische middelen inzetten voor enerzijds het versturen, binnenhalen en/of verspreiden van grote hoeveelheden data en/of virussen, en anderszijds om ongeoorloofde wijzigingen aan te brengen op de website, waaronder beveiliging, al of niet met het doel systemen te verontregelen.
 • 3.7 Brosis Productions heeft het recht om de website, de Dienstverlening en de Content op geregelde tijden te wijzigen, zonder vooraf de gebruikers op de hoogte te stellen.

4. Content van de gebruiker

 • 4.1 Als gebruiker kan je worden geconfronteerd met Content van andere gebruikers, die niet voldoen aan de “Richtlijnen m.b.t. het gebruik” en de Gebruiksvoorwaarden. De gebruiker zal in dergelijke gevallen geen rechten kunnee doen gelden jegens Brosis.
 • 4.2 Indien de gebruiker Content plaatst op Brosis, is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de inhoud, het publiceren van deze Content via de Dienstverlening en draagt zorg voor Content die geen inbreuk doet op rechten van derden. De eigendomsrechten van deze Content liggen bij de gebruiker, maar geeft aan Brosis en de andere gebruikers van de Dienstverlening toestemming om deze Content te bekijken en te kunnen behandelen binnen de Website en Dienstverlening.

5. Links naar andere websites

 • 5.1 Brosis Productions is niet verantwoordelijk voor de juistheid t.a.v. de werking en resultaten van links naar andere externe websites, noch is Brosis Productions verantwoordelijk voor de Content op deze externe websites.

6. Website en Dienstverlening

De Website en de Dienstverlening wordt door Brosis Productions “as-is” aangeboden, waarbij de gebruiker geen aanspraak kan doen op een foutloos werkend systeem. Indien van toepassing zal Brosis Productions er alles aan doen om eventuele fouten zo snel mogelijk te herstellen.

7. Beëindiging gebruik

Beëindiging van het gebruik vindt plaats

 • Door het sturen van een email bericht aan info@brosisprod.nl met het verzoek om je Brosis Productions-account te verwijderen.
 • Indien naar het oordeel van Brosis Productions de gebruiker niet heeft gehandeld volgens de Gebruiksvoorwaarden, kan Brosis Productions de desbetreffende Brosis-account verwijderen.
 • Brosis Productions heeft het recht om de website en de Dienstverlening te allen tijde te beëindigen, ogeacht de reden. Indien mogelijk zal Brosis Productions haar gebruikers hiervan in kennis stellen.
 • De beëindiging van de website en Dienstverlening laat onverlet alle juridische rechten en plichten, waaraan de gebruiker zich volgens de Gebruiksvoorwaarden heeft gecommiteerd en die voor onbepaalde tijd van kracht blijven.

8. Aansprakelijkheid

Brosis Productions is niet aansprakelijk voor:

 •  de indirecte of gevolgschade die gebruikers eventueel lijden, waaronder (direct of indirect) winstderving, het verlies van goodwill of zakelijke reputatie en/of het verlies van gegevens;
 •  de schade als gevolg van foutieve Content, of ten gevolge van een aangegane relatie of transactie tussen jou en een adverteerder of sponsor wiens advertenties of Content in de Dienstverlening zijn verschenen, danwel als gevolg van de onvolledigheid of onjuistheid dan wel het wel/niet bestaan van de advertenties of producten of overig materiaal op de website en externe websites.
 • de schade als gevolg van technische onvolkomendheden, gewijzigde website en Dienstverlening als mede beëindiging hiervan, ongeacht welke reden dan ook.
 • de schade ten gevolge van het invoeren van onjuiste Brosis Productions-accountinformatie c.q. onjuist beheer daarvan.
 • de schade die je eventueel lijdt ten gevolge van wel/geen beschikbaarheid van de Website of externe websites.

9. Algemeen

Op de Gebruiksvoorwaarden, alsmede op het gebruik van de Website en Dienstverlening van Brosis Productions is Nederlands recht van toepassing, waarbij eventuele geschillen m.b.t. navolging van de Gruiksvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Indien Brosis Productions hier niet toe overgaat, wil niet zeggen dat hier rechten aan ontleent kunnen worden, of dat Brosis Productions afstand doet van de rechten.

© Brosisprod.nl

Scroll To Top